własny szablonTnE ChWiLe ŁaPiE kAżDa NoTkA

Kapitał własny dzieli się na: powierzony (zakładowy, podstawowy), Wypracowany (samofinansowania), zysk niepodzielony Struktura kapitałów własnych i obcych: kapital wlasny nie może być nizszy niż 50%, kapital obcy nie powinien przekraczać 50-60% Granicą do korzystania z kap obcych jest efekt dźwigni finansowej, który wynika z rachunku ekonomicznego. Rachunek ten opiera się na zasadzie: jeśl rentowności kap własnych i obcych zrówna się ze stopa procentowa z tyt korzystania z kap obcych, przeds nie może się już zadłużać, korzystamy do czasu kiedy pierwszy wskaźnik jest wyższy od drugiego. Kapitał stały= k. własny + k. obcy długoterminowy Kap w obrocie (pracujący)= kap stały-maj. Trwały=maj. Obrotowy-kap obcy krótkoterm. Źródła własne zwiększenia majątku: zysk, amortyzacja (cash flow) Obce źródła zwiększenia majątku: kredyty, pożyczki, przyjęcie nowego udziałowca, leasing finansowy, emisja i sprzedaż obligacji i akcji Przychód- okr w jednostkach pieniężnych należność od kontrahentów za zrealizowane na ich rzecz zadania, kwoty uzyskane lub należne z tytułu sprzedaży pomniejszone o VAT należny Dochód- dodatnia różnica między przychodami a kosztami uzyskania tych przychodów (zysk brutto). Koszty- określone w jednostkach pieniężnych nakłady poniesione na realizację zadań przedsiębiorstwa. Strata- ujemny uszczerbek uszczerbek majątku poniesiony przez przedsiębiorstwo lub niecelowy nakład, a także ujemny wynik działalności gosp. Wydatek- rozchód środków pieniężnych Ilościowy próg rentowności S=Ks/(C-Jkz) wartościowy próg rentowności S=(Ks*Xc)/(C-Jkz) Minimalna cena przy której firma nie poniesie strat i nie przyniesie zysku Cg=(Ks*Jkz*S)/S Maksymalny jednostkowy koszt zmienny, jeżeli firma go przekroczy osiągnie stratę=jKzgr=(C*S-Ks)/S w przeds państwowych zysk netto dzieli się na: premie i nagrody dla załogi, dodatkowe odpisy na zakładowy fundusz socjalny, fundusz przedsiębiorstwa, prowizje z zysku dla dyrektora i innych osób z kierownictwa w spółdzielniach zysk netto dzieli się na: działalność społeczno-wychowawczą, na premie i nagrody dla pracowników, na fundusz zasobowy, część do podziału między członków Płynność finansowa- zdolnośc firmy do regulacji swoich zobowiązań w określonym czasie Wsk ogólnej płynności Fin= aktywa bieżące/zob bierzące norma wsk 1,2-2 Wsk szybki= (aktywa bieżące-zapasy-zorlicz międzyokr czynne)/zob bieżąceAnaliza sprawozdań finansowych, określana jest jako narzędzie badawcze polegające na ocenie całego przedsiębiorstwa i jest wyrażona w formie pieniądza.
Celem sprawozdawczości finansowej jest dostarczenie wiarygodnej informacji finansowej o zasobach ekonomicznych i zobowiązaniach jednostki gospodarczej.
Informacje powinny być zrozumiałe dla wszystkich, którzy mają umiarkowaną wiedzę na temat działalności gospodarczej. Sprawozdawczość finansowa powinna dostarczać użytkownikom informacji w zakresie przepływu środków pieniężnych netto podmiotu gospodarczego, jego zasobów ekonomicznych, roszczeń zewnętrznych podmiotów wobec tych zasobów, a także rezultatów operacji, zdarzeń oraz okoliczności, które wpływają na zmianę zasobów przedsiębiorstwa oraz roszczeń w stosunku do nich.

Sprawozdawczość finansowa spełnia podstawowe potrzeby większości użytkowników, ponieważ prawie wszyscy użytkownicy sprawozdań podejmują decyzje gospodarcze, dotyczące np;
a) tego, czy kupić, utrzymać, czy też zbyć inwestycję,
oceny sposobu zarządzania i ochrony majątku przez kierownictwo jednostki oraz jego odpowiedzialności,
c) oceny zdolności jednostki do wypłacania wynagrodzeń oraz realizacji innych świadczeń na rzecz swoich pracowników,
d) oceny zabezpieczenia kredytów i pożyczek udzielonych jednostce,
e) określenia polityki podatkowej,
f) określenia wielkości zysku do podziału i dywidend,
g) przygotowania i wykorzystania danych statystycznych na temat dochodu narodowego lub
h) regulacji działalności jednostek.

Sprawozdanie finansowe ma za zadanie: obrazować skutki finansowe wszelkich zdarzeń gospodarczych poprzez grupowanie ich w szerokie kategorie, zgodnie z ich cechami ekonomicznymi. Te szerokie kategorie można określić mianem składników sprawozdania finansowego. Ogół składników sprawozdania finansowego można podzielić na dwie grupy, stosując do tego celu kryterium ich przeznaczenia.
Pierwsza grupa obejmuje składniki związane z ustaleniem sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego, zaś druga grupa - z ustaleniem jego wyniku finansowego.
Do pierwszej grupy zalicza się; aktywa, zobowiązania i kapitały własne, zaś do drugiej grupy - przychody i koszty.
Reasumując można sformułować następujące wnioski:
- założenia przyjmując, że sprawozdawczość finansowa jest elementem rachunkowości, dostrzegają jednak różnice w tych celach; chodzi przede wszystkim o szerszy zakres informacji, jaki powinna dostarczać użytkownikom rachunkowość w porównaniu ze sprawozdawczością,
- rachunkowość ma dostarczać informacji wszelkim użytkownikom, sprawozdawczość koncentruje się raczej na użytkownikach zewnętrznych.Witam.

Każdy gracz ma swój odmienny styl grania i model obstawiania , uwarunkowany zarówno zasobnością kieszeni jak i znajomością jednej wybranej dyscypliny czy też nawet w ramach wąskiej specjalizacji jednej wyłącznie ligi.Skutkuje to ilością zdarzeń możliwych do obstawiania a z tym wiąże się ten w/w model grania bo jeden wybierze grę singlami a inny grę combosami itd.Dalszym kryterium wyboru modelu gry jest też nasza skuteczność w odniesieniu do kursów bo mając wysoką ale na niskich kursach dość trudno z tego zbudować jakąś rozsądną progresję,w którą będzie wbudowany "bezpiecznik" chroniący nas przed nadejściem tzw.czarnej serii , która wcześniej czy później z reguły się przydarza , bo sport swoje piękno zawiera także w nieprzewidywalności a i czynnik sił nieczystych też staje się coraz bardziej zauważalny , jak choćby pamiętne 0-8 w lidze fińskiej czy nagła obniżka formy Denki w Sopocie gdy w Londynie KTOŚ postawił 7 mln euro na jego porażkę w momencie gdy po wygranym 1.secie prowadził wysoko w drugim...


Mając to wszystko w pamięci i swoje dość szerokie wieloma ligami i różnymi dyscyplinami sportu zainteresowania - za najlepszy dla siebie model gry dobrałem następujący:


Spośród oferty weekendowej albo pełnej na najbliższy okres przez buków wystawionej, dokonuję wielce starannej analizy i wybieram 8 zdarzeń ( niekiedy pod pojęciem zdarzenie zmuszony jestem ulokować sklejkę z 2 meczy z kursem łącznym od 1.60 ) z jednostkowymi kursami tych w/w zdarzeń od 1.60 ale i niewiele większymi , bo moja praktyka dowodzi najwyższej mej skuteczności przy grze na tym właśnie poziomie kursów.
Teraz dokonuję podziału tych 8 zdarzeń ( WAŻNE:ale nie zawsze 8 meczy bo tak jak już napisałem zdarzenie nie zawsze oznacza 1 mecz i może być np.sklejką z 2 meczy! ) na 2 grupy po 4 i przystępuję w każdej z grup do wyboru pośród nich 2 par po 2 zdarzenia,które wg mnie w wyniku analizy mają największe szanse na zejście się z sobą ,bo te 8 zdarzeń zostanie następnie z sobą połączone na 4 kuponach wg następującego schematu , na który składają się po 4 zdarzenia w obu grupach "A" i "B":

Grupa "A":zdarzenia 1-2-3-4
Grupa "B":zdarzenia 5-6-7-8

kupon nr a/: 1-2-5-6
kupon nr b/: 1-2-7-8
kupon nr c/: 3-4-5-6
kupon nr d/: 3-4-7-8

Ten powyższy rozpis gwarantuje mi w przypadku popełnienia 1 błędu w każdej z obu grup,czyli przy wejściu 3z4 zdarzeń, na 100% trafienie 1 kuponu: a/,b/,c/ lub d/ z 4 zdarzeniami czyli AKO 1,6x1,6x1,6x1,6=6.55 zaś koszt nadania 4 kuponów to 4 jednostki więc nawet przy błędach w typowaniu w każdej z obu grup "A" i "B" nadal jestem wygrany i to 63.84% od wkładu na grę , bo 6.55-4=2.55 jednostki a to jest właśnie te 63.84% zysku netto.


Oczywiście zdarzają się sytuacje,że w jednej z grup ( lub czasem nawet w obu...) wszystko wejdzie i wtedy wygrana jest zdecydowanie większa ale są oczywiście także i takie dni,że wchodzą tylko w którejś bądź w obu z grup 2 zdarzenia...


I tu właśnie dochodzimy do tej wspomnianej sytuacji konieczności doboru z sobą zdarzeń w obrębie każdej z grup , bo zdarzenia są z sobą tak później sparowane na kuponach w ramach tych obu grup:


1-2 oraz 3-4 i 5-6 oraz 7-8 i wtedy gdy wejdą nam tylko 2 zdarzenia z 4 ,to nadal możemy być wygrani jeżeli dobrze z sobą je sparowaliśmy!

Mamy tu 4 zdarzenia w grupie a wiemy że z 4 zdarzeń możemy utworzyć 6 niepowtarzajacych się par:1-2,1-3,1-4,2-3,2-4,3-4 więc skoro ja używam tu 2 z tych 6 możliwych par to nawet mając trafione tylko 2 zdarzenia z 4 to zachowuję 33,33% szansy na wejście akurat spośród tych 6 możliwych do utworzenia par tej jednej z moich ( 1-2 lub 3-4 ) - ale to matematyka a ja dokładam tu jeszcze czynnik mojej analizy przy komponowaniu kuponów i najczęściej jest tak,że gdy wchodzą mi tylko 2 zdarzenia to one się z sobą jednak sklejają...

Mniej doświadczonym graczom od razu wyjaśnię , iż powyższa metoda gry w stosunku do innych możliwych zagrań jest zdecydowanie bardziej ekonomiczna bo np.grając systemem 3z4 i mając 3 trafienia nasze AKO wyniesie 1.6x1.6x1.6=4.09 a koszt systemu 3z4 to 4 jednostki zaś grając systemem połączonym (3z4) x (3z4) i mając po 3 trafienia w każdej z grup dostaniemy 16.77 zaś koszt nadania tego systemu to 4x4=16 jednostek.

Natomiast grając te 2 razy po 4 zdarzenia singlami i trafiając po 3z4 dostaniemy 6x1,60=9.6 jednostki przy wkładzie 8j. czyli zysk wyniesie 20% od wkładu 8j. - wobec powyżej wykazanego zysku 63.84% przy grze moją metodą i tej samej ( a niekiedy i niższej! ) skuteczności.

Zaś w mojej powyższej metodzie przy 3z4 w każdej z grup ( a często i po 2z4 ...) i wykorzystując te 16 jednostek z powyższego przykładu,czyli stawkując 4 kupony po 4 jednostki dostaniemy 1.6x1.6x1.6x1.6x4=26.21 jednostki.

Czego wszystkim życzę i pozdrawiam!
edi8